Regulamin


Zasady warsztatu oraz Klauzula obowiązku informacyjnego RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, 

Związek informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B lok. 73A (00-382 Warszawa), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279928, posługującym się numerem NIP 9512220761 oraz numerem REGON 141000893.

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją projektu będą przetwarzane w celach związanych z realizacją projektu, promocją, jego ewaluacją oraz koniecznych sprawozdań.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie.

Pozyskane od Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pana/Pani dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

-przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

-okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ponadto, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i rozumie informacje, o których mowa powyżej.

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter